alexa

Registračný formulár

Pravidlá

Posledná aktualizácia: 24.augusta 2020

Pred použitím webových stránok www.clicksies.com (ďalej len "stránka") a s tým súvisiacich služieb (ďalej len "služby") prevádzkovanými Clicksies ("nám","my", "naše") prečítajte si prosím pozorne tieto podmienky (" Podmienky "," Podmienky pre poskytovanie služieb ").

Váš prístup a používanie stránky sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na návštevníkov, užívateľov a všetkých, ktorí budú služby na našich stránkach využívať.

Prístupom,alebo používaním služieb na stránke súhlasíte a ste viazaní týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou podmienok nebude vám umožnený prístup k niektorým službám na našej stránke.

Obsah

Naše služby vám umožnia písať odkazy, ukladať, zdieľať a inak sprístupniť určité informácie, text, grafiku, videá, alebo iný materiál ("obsah"). Ste (osobne) zodpovední za obsah zverejnený na stránke prostredníctvom uverejneného príspevku a zodpovedáte za jeho zákonnosť, korektnosť a vhodnosť.

Zverejnením príspevku na stránke dávate nám právo a licenciu na používanie, ako aj právo upravovať, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať takto zverejnený obsah ďalej prostredníctvom našej stránky. Zostávajú vám všetky vaše práva na akýkoľvek obsah, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte na alebo prostredníctvom stránky a tiež ste zodpovední za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa a dáva nám právo, aby bol obsah vašich príspevkov k dispozícii ostatným používateľom stránky, ktorí môžu tiež využiť váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Prehlasujete, že obsah je váš (ste jeho vlastníkom), alebo máte právo ho používať a udelili ste nám práva a licenciu, ako je uvedené v týchto podmienkach. Tiež prehlasujete, že zverejnený obsah vašich príspevkov prostredníctvom stránky neporušuje práva na súkromie, práva publicity, autorské práva, zmluvné práva,alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby, alebo subjektu.

Účty

Ak si vytvoríte účet na našej stránke, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú presné, úplné a aktuálne za všetkých okolností. Ak tak neurobíte, predstavuje to porušenie podmienok, čo môže mať za následok okamžité zrúšenie vášho účtu na našej stránke.

Ste zodpovední za utajenie hesla, ktoré používate na prístup k svojmu účtu a pre všetky činnosti, alebo činnosti v rámci svojho účtu, ako aj za to ak rovnaké heslo používate na prístup k službam, alebo využívate služby tretích strán.

Súhlasíte s tým,že neprezradíte svoje heslo žiadnej tretej strane. Musíte nás okamžite informovať potom, čo sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti, alebo neoprávnenému použitiu vášho účtu.

Nesmiete používať ako užívateľské meno meno inej osoby alebo subjektu, meno ktoré nie je v súlade so zákonom k dispozícii na použitie, meno na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, ktoré je predmetom akýchkoľvek práv inej osoby alebo subjektu bez príslušného oprávnenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Duševné vlastníctvo

Stránka a jej pôvodný obsah (s výnimkou obsahu zverejneného užívateľmi), vlastnosti a funkcie sú a zostanú výhradným vlastníctvom Clicksies a poskytovateľov lecencií. Stránka je chránená autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími zákonmi ako na Slovensku tak aj v zahraničí. Naše obchodné značky, logá, postupy a iné vlastníctvo nesmie byť použité v spojení s akýmkoľvek produktom, alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Clicksies.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky, alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve, alebo pod kontrolou Clicksies.

Clicksies nemá žiadnu kontrolu nad a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo za praktiky akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán. Ďalej beriete prosím na vedomie a zároveň súhlasíte s tým, že Clicksies nenesie žiadnu zodpovednosť ani neručí, priamo ani nepriamo, za škody a straty spôsobené, alebo za tie ktoré by mohli byť spôsobené v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, zakúpením, objednaním tovaru alebo služby dostupnej na, alebo prostredníctvom akýchkolvek stránok a služieb tretích strán.

Dôrazne odporúčame prečítať si podmienky a zásady ochrany súkromných údajov akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Môžeme pozastaviť, alebo ihneď zrušiť váš účet bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu vrátane, ale nie výhradne pokiaľ porušíte podmienky poskytovania služieb.

Po zrušení účtu vaše právo používať naše služby okamžite zanikne. Ak chcete zrušiť svoj účet môžete jednoducho prestať používať našu stránku a služby.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebudú Clicksies, ani jej vedúci pracovníci, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia, alebo pobočky, zodpovední za žiadne nepriame, náhodné, zvláštne, následné,alebo represívne škody, vrátane a bez obmedzenia, straty zisku, dát, použitie , goodwill, alebo iných nehmotných strát, vyplývajúcích z vášho prístupu k alebo použitiu našich služieb, rovnako ako neschopnosti prístupu k službám a stránke, každé konanie alebo prístup k obsahu akéjkoľvek tretej strany a akémukoľvek obsahu na stránke. Rovnako aj neautorizovanému prístupu, použitiu a zmeny vašich prenosov a obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), alebo akýchkoľvek iných práv a ustanovení či sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd alebo nie a dokonca aj ak bude možnosť nápravy nie je to náš základný cieľ ani účel.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vaše používanie stránky a naších služieb je vaše vlastné riziko. Stránka je poskytovaná "tak ako je" a "ako je prístupná". Služby sú poskytované bez záruky akéhokoľvek druhu či už výslovné, alebo implicitné vrátane, ale nie výhradne, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel ako aj prípadných výpadkov spojenia počas vašej prítomnosti na stránke.

Clicksies ani jej dcérské spoločnosti, pobočky a poskytovatelia jej licencie nezaručujú, že:
a) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne,alebo že bude k dispozícií v určitom čase,alebo mieste.
b) akékoľvek chyby,alebo nedostatky budú opravené.
c) služby a stránka je bez vírusov,alebo iných škodlivých zložiek.
d) výsledky dosiahnuté pomocou našich služieb a stránky splnia vaše požiadavky.

Právne spory

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so slovenskými zákonmi, a to bez ohľadu na kolíziu zákonov, pravných úprav a noriem jednotlivých krajín.

Naše zlyhanie v presadzovaní naších práv, alebo ustanovení uvedených v týchto podmiekach nebude považované za vzdanie sa týchto práv. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia uvedené v týchto podmienkach budu uznané za neplatné, alebo nevynútiteľným súdom, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostávajú v platnosti. Tieto podmienky tvoria neodeliteľnú súčasť dohody medzi nami týkajúcej sa našej stránky a služieb, nahrádzajú a menia všetky predchádzajúce dohody, ktoré sme mohli mať a ktoré by sa týkali našej stránky a služieb.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia a kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto podmienky. Ak sa rozhodneme pre PODSTATNÉ zmeny v podmienkach, budeme sa snažiť oznámiť túto skutočnosť aspoň 30 dní vopred pred tým než také zmeny vstúpia v platnosť. To, čo bude predstavovať podstatnú zmenu bude určené podľa nášho uváženia.

Tým, že budete využivať naše služby aj po tom, čo tieto zmeny nadobudnú platnosť súhlasíte a ste viazaní zmenenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prosím prestaňte používať našu stránku a služby.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, prosím, kontaktujte nás.


Prihlásiť cez Facebook   Prihlásiť cez Google   Prihlásiť cez Twitter