alexa

Podmínky poskytování služeb

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020

Před použitím webových stránek www.clicksies.com (dále jen "stránka") a s tím souvisejících služeb (dále jen "služby") provozovaných Clicksies ("nám","my", "naše") přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky (" Podmínky "," Podmínky pro poskytovaní služeb ").

Váš přístup a používání stránky jsou podmíněné přijetím a dodržovaním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na návštěvníky, uživatele a všechny, kteří budou služby na našich stránkach využívat.

Přístupem nebo používáním služeb na stránce souhlasíte a jste vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s kteroukoliv částí podmínek, nebude vám umožněný přístup k některým službám na naší stránce.

Obsah

Naše služby vám umožní psát odkazy, ukládat, sdílet a jinak spřístupniť určité informace, text, grafiku, videa nebo jiný materiál ("obsah"). Jste (osobně) zodpovědní za obsah zveřejněný na stránce prostřednictvím uveřejněného příspěvku a zodpovídáte za jeho zákonnost, korektnost a vhodnost.

Zveřejěním příspěvku na stránce dávate nám právo a licenci na používání, a taky právo upravovat, veřejně predvádět, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat takto zveřejněný obsah dále prostřednictvím naší stránky. Zůstávají vám všechna vaše práva na jakýkoliv obsah, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte prostřednictvím stránky a též jste zodpovědní za ochranu těchto práv. Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje a dává nám právo, aby byl obsah vašich příspěvků k dispozici ostatním použivatelům stránky, kteří mohou taktéž využít váš obsah v souladu s těmito podmínkami.

Prohlašujete, že obsah je váš (jste jeho vlastníkem) nebo máte právo ho používat a udělili jste nám práva a licenci, jak je to uvedené v těchto podmínkách. Též prohlašujete, že zveřejněný obsah vašich příspěvků prostřednictvím stránky neporušuje práva na soukromí, práva publicity, autorská práva, smluvní práva nebo jakákoliv jiná práva jakékoliv osoby nebo subjektu.

Účty

Když si vytvoříte účet na naší stránce, musíte nám poskytnout informace, které jsou přesné, úplné a aktuální za všech okolností. Pokud tak neučiníte, představuje to porušení podmínek, což může mít za následek okamžité zrušení vašeho účtu na naší stránce.

Jste zodpovědní za utajení hesla, které používáte na přístup k svému účtu a pro všechny činnosti a nebo činnosti v rámci svého účtu, i za to, že stejné heslo používáte na přístup k službám nebo využíváte služby třetích stran.

Souhlasíte s tím, že neprozradíte svoje heslo žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat poté, když se dozvíte o jakémkoliv narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Nesmíte používat jako uživatelské jméno jméno jiné osoby nebo subjektu, jméno, které není v souladu se zákonem k dispozici na použití, jméno, na které se vztahuje ochranná známka, které je předmětem jakýchkoliv práv jiné osoby nebo subjektu bez příslušného oprávnění nebo jméno, které je jinak urážlivé, vulgární nebo obscénní.

Duševní vlastnictví

Stránka a její původní obsah (s výjimkou obsahu zveřejněného užívateli), vlastnosti a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím Clicksies a poskytovatelů licencí. Stránka je chráněná autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony jak na Slovensku tak i v zahraničí. Naše obchodní značky, loga, postupy a jiné vlastnictví nesmí být použité v spojení s jakýmkoliv produktem nebo službou bez předcházejícího písemného souhlasu Clicksies.

Odkazy na iné stránky

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Clicksies.

Clicksies nemá žádnou kontrolu nad a nenese žádnou zodpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo za praktiky jakýchkoliv webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete prosím na vědomí a zároveň souhlasíte s tím, že Clicksies nenese žádnou zodpovědnost ani neručí, přímo nebo nepřímo, za škody a ztráty způsobené a nebo za ty, které by mohli být způsobené v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoliv takový obsah, zakoupením, objednáním zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoliv stránek a služeb třetích stran.

Důrazně doporučujeme přečíst si podmínky a zásady ochrany soukromých údajů jakýchkoliv webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme pozastavit nebo ihned zrušit váš účet bez předcházejícího upozornění, z jakéhokoliv důvodu včetně, ale ne výhradně pokud porušíte podmínky poskytování služeb.

Po zrušení účtu vaše právo používat naše služby okamžitě zanikne. Chcete-li zrušit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat naši stránku a služby.

Omezení zodpovědnosti

V žádném případě nebudou Clicksies, ani jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci, partneři, agenti, dodavatelé a nebo pobočky, zodpovědni za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně a bez omezení, ztráty zisku, dat, použití , goodwill nebo jiných nehmotných ztrát, vyplývajících z vašeho přístupu k a nebo k použití našich služeb, stejně jako neschopnosti přístupu k službám a stránce, každé konání nebo přístup k obsahu jakékoliv třetí strany a jakémukoliv obsahu na stránce. Stejně i neautorizovanému přístupu, použití a změny vašich přenosů a obsahu, buď na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakýchkoliv jiných práv a ustanovení ať jsme byli informovaní o možnosti vzniku takovýchto škod nebo ne a dokonce i bude-li možnost nápravy není to náš základní cíl ani účel.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Vaše používání stránky a našich služeb je vaše vlastní riziko. Stránka je poskytovaná "tak jak je" a "jak je přístupná". Služby jsou poskytované bez záruky jakéhokoli druhu ať už jako výslovné a nebo implicitní včetně, ale ne výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel jako i případných výpadků spojení v čase vaší přítomnosti na stránce.

Clicksies ani její dceřinné společnosti, pobočky a poskytovatelé její licence nezaručují, že:
a) služba bude fungovať bez přerušení, bezpečně nebo že bude k dispozici v určitém čase nebo místě.
b) jakékoliv chyby a nebo nedostatky budou opravené.
c) služby a stránka je bez virů nebo jiných škodlivých složek.
d) výsledky dosažené pomocí našich služeb a stránky splní vaše požadavky.

Právní spory

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se slovenskými zákony, a to bez ohledu na kolizi zákonů, právních úprav a norem jednotlivých zemí.

Naše selhání při prosazování našich práv a nebo ustanovení uvedených v těchto podmínkách nebude považováno za vzdaní se těchto práv. Pokud některá ustanovení uvedená v těchto podmínkách budou uznaná za neplatná a nebo nevynutitelná soudem, zbylá ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti. Tyto podmínky tvoří neoddělitelnou část dohody mezi námi týkající se naší stránky a služeb, nahrazují a mění všechny předcházející dohody, které jsme mohli mít a které by sa týkali naší stránky a služeb.

Změny

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a kdykoliv upravit a nebo nahradit tyto podmínky. Pokud se rozhodneme pro PODSTATNÉ změny v podmínkách, budeme sa snažit oznámit tuto skutečnost aspoň 30 dní předem před tím než takové změny vstoupí v platnost. To, co bude představovat podstatnou změnu bude určeno podle našeho uvážení.

Tím, že budete využivat naše služby i po tom, co tyto změny nabudou platnost, souhlasíte a jste vázáni změněnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, prosím přestaňte používat naši stránku a služby.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv otázky týkající se těchto podmínek, prosím, kontaktujte nás.